Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling torsdag den 6. oktober 2022 kl. 19

16. september 2022

Malling Varmeværk A.m.b.A                           

Afholder ekstraordinær generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 7.3, § 7.9 samt § 7.14 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Malling Varmeværk A.m.b.A.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes torsdag den 6. oktober 2022 kl. 19 på Varmeværket, Dampmøllevej 1A.

Mødet afholdes efter følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Ændring af selskabets vedtægter
 3. Eventuelt

 

Forslaget er foreløbigt vedtaget, jfr. Vedtægterne § 7.9, ved en ekstraordinær generalforsamling den 15. september 2022.

Gældende vedtægter, samt forslag til ændringer, kan læses på vores hjemmeside. www.malling-varmevaerk.dk eventuelle spørgsmål kan rettes til kontoret, telefon 86930000. Eller bestyrelsesformand Torben Lokjær, torbenlokjaer@hotmail.com

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN

Vedtægtsændringer til afstemning den 6. oktober 2022 kl. 19.

 

 3.1 ændres fra:

En fysisk eller juridisk person kan optages som andelshaver, hvis denne er:

 • Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom med selvstændig måler/målere ejet af selskabet.
 • Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig måler ejet af selskabet.
 • Andelbolighaver, når andelsboligen har selvstændig måler ejet af selskabet.
 • Ejer af bygning på lejet grund med selvstændig måler/målere ejet af selskabet.
 • En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller et boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med måler ejet af selskabet.
 • Ejer af en af de ovennævnte typer ejendomme, der er omfattet af forblivelsespligt, men hvor ejeren har valgt ikke at aftage fjernvarme.

 

 • 3.1 ændres til:

En fysisk eller juridisk person kan optages som andelshaver, hvis den er:

 • Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom med selvstændig måler/målere ejet af selskabet.
 • Ejer af en ejerlighed, når denne har selvstændig måler ejet af selskabet.
 • Andelsbolighaver, når andelsboligen har selvstændig måler ejet af selskabet.
 • Lejer i en ejendom, når lejerens lejlighed har selvstændig måler ejet af selskabet og lejeren har er direkte kundeforhold med selskabet.
 • Ejer af bygning på lejet grund selvstændig måler/målere ejet af selskabet.
 • En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller et boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med måler ejet af selskabet.
 • Ejer af en af de ovennævnte typer ejendomme, der er omfattet af forblivelsespligt, men hvor ejeren har valgt ikke at aftage fjernvarme.

 

 • 7.4 ændres fra:

Dagorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår og godkendelse af regnskab.
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
 6. Forslag fra bestyrelsen.
 7. Indkomne forslag fra andelshavere/lejere.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 10. Valg af revisor.
 • 7.4 ændres til:

Dagorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
 6. Forslag fra bestyrelsen.
 7. Indkomne forslag fra andelshavere/lejere.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 10. Valg af revisor.

 

 • 7.5 ændres fra:

 På generalforsamlingen har hver andelshaver en stemme for hver ejendom/andelsbolig der opfylder betingelserne i §§ 3.1 og 3.2.

 • 7.5 ændres til:

På generalforsamlingen har hver andelshaver èn stemme for hver ejendom/andelsbolig, der opfylder betingelserne i §§ 3.1 og 3.2, og som efter BBR-registret er registreret med et bidragspligtigt areal på indtil 400 m2. For hver yderligere påbegyndt 400 m2 bidragspligtigt areal, har andelshaveren yderligere èn stemme. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 10 stemmer pr. Matrikuleret ejendom/pr andelsbolig.

For udlejningsejendomme, andelsforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber, hvor der ikke er et direkte kundeforhold med selskabet, udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til lejerne.

Hvis andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til lejerne, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 8 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.

 

 • 8.1 ændres fra:

Selskabets bestyrelse består af 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer og 1 medlem udpeget af Boligforeningen Domi. Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege et bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån. Selskabets bestyrelse består således af maksimalt 6 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges. I ulige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer.

Det bestyrelsesmedlem, som kommunalbestyrelsen hhv. Domi har udpeget, kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen hhv. Domi. Vælger kommunalbestyrelsen hav. Domi ikke at udpege et bestyrelsesmedlem, reduceres bestyrelsens antal tilsvarende med et medlem.

 

8.1 ændres til:

Selskabets bestyrelse består af 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer som vælges af gruppe 2, og et medlem som udpeges af gruppe 1.

 

Til gruppe 1 medregnes følgende andelshavere og varmeaftagere:

Boligforeningen DOMI

A/S Mallingparken Bolig

Krekærlund ApS

DUAS bolig

Malling Dampmølle ApS

 

Til gruppe 2 henregnes øvrige andelshavere og varmeaftagere.

 Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege et bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån. Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 6 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges. I lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer. I ulige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer. Det bestyrelsesmedlem, som kommunalbestyrelsen hhv. gruppe 1 har udpeget, kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen hhv. gruppe 1. Vælger kommunalbestyrelsen hhv. gruppe 1 ikke at udpege et bestyrelsesmedlem, reduceres bestyrelsens antal tilsvarende med et medlem

 

 • 10.2 ændres fra:

Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor, samt en revisor valgt blandt andelshaverne.

 • 10.2 ændres til:

Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.